Dr. H. Bavinckschool

Groep 4

Algemene informatie groep 4

De leerkrachten van groep 4a:

Maandag en vrijdag : juf Marjolein ( e-mail: m.duijst@proceon.nl)

Dinsdag, woensdag en donderdag: juf Sara ( e-mail: s.denhartog@proceon.nl)

Start van de dag.

Om 8.23 gaat de eerste bel.

Van de zomervakantie tot aan de herfstvakantie worden de kinderen naar de klas gebracht.

Van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie verzamelen de kinderen zich in een rij bij de deur bij de lokalen van groep 3. De leerkracht komt de kinderen buiten ophalen. De ouders mogen achter de rij aan nog mee naar binnen lopen.

De leerlingen stoppen zelfstandig jassen en tassen in de luizentas, het eten en drinken voor de 10-uur pauze kunnen de kinderen in de witte kast op de gang opruimen. De lunchspullen blijven in de luizentas en worden pas om 12 uur gepakt.

Na de kerstvakantie lopen de kinderen met de leerkracht mee naar binnen. De ouders komen alleen naar binnen als er even kort iets aan de leerkracht gezegd moet worden. Deze mededelingen zoveel mogelijk via de mail.

 

Inloop groep 4.

Volgens het beleid vastgesteld door de MR in 2011 is het tot aan de kerstvakantie nog toegestaan om met de kinderen mee naar binnen te gaan. De ruimte in de gang en klas is beperkt dus mocht u of uw kind het niet meer nodig vinden dan is het niet verplicht om van de inloop gebruik te maken.

Mocht u toch nog wel meekomen in de klas dan is het vriendelijk verzoek om in de klas kort afscheid te nemen zodat we om half 9 ook echt kunnen beginnen.

 

Ziekmelding en andere mededelingen:

Mocht uw kind een dag ziek zijn dan kunt u uw kind ziekmelden op: ziekmeldingbavinck@proceon.nl

Ook als uw kind later komt i.v.m. doktersbezoek etc. kunt u dit via bovenstaand mailadres laten weten.

 

De lessen in groep 4.

De kinderen in groep 4 werken vanaf de kerstvakantie met een weektaak. Op maandag ligt deze op de tafel. Hierop staat precies aangegeven welke lessen we die week behandelen. Als de kinderen een taak hebben gemaakt kunnen ze deze inkleuren op hun weektaak.

 

Welke vakken krijgen de kinderen in groep 4?

  • Lezen – Methode: Lekker Lezen.

We starten de dag altijd met 20 minuten lezen. Dit doen de kinderen in een leesboek die ze lenen uit de schoolbibliotheek.

Ook hebben we een methode: Lekker Lezen. Deze methode zetten we in om kinderen verder te helpen in hun leesniveau.

  • Rekenen – Methode: Wereld in Getallen.

Aandachtspunten dit jaar zijn:    - automatiseren t/m 20

                                                  - rekenen met getallen tot 100

                                                  - de tafels van 1 t/m 10

                                                  - tijden: hele en halve uren analoog en digitaal

                                                  - sommen op het gebied van geld, meten en meetkunde

                                                  - verhaaltjessommen

  • Taal – Methode: Taal Actief

8 thema’s van 4 weken.

Onderdelen: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven.

Elk thema wordt afgesloten met een toets

  • Spelling – Methode: Taal Actief Spelling

8 thema’s van 4 weken aansluitend bij de taalmethode

In elk blok woorden 3 categorieën met spellingsproblemen geoefend.

Na 3 weken worden deze 3 categorieën getoetst en krijgen de kinderen afhankelijk van het resultaat herhalings- of verdiepingsstof.

De kinderen hebben een pakketje mee naar huis gekregen waarin alle woorden van de verschillende  categorieën staan om thuis ook extra te kunnen oefenen. Elke week hebben we hier een 15 woorden dictee over. Hier krijgen de kinderen een cijfer voor. Dit cijfer komt terug op het rapport. Elke dag wordt er een 5 woorden dictee geschreven. Dit dictee wordt wel besproken , maar hier krijgen de kinderen geen cijfer voor.

  • Schrijven.

We werken met de methode Pennenstreken. Dit jaar staat het aanleren van de hoofdletters centraal.

  • Begrijpend Lezen.

We werken met de methode Nieuwsbegrip.

We krijgen elke week een nieuwe tekst aangeleverd die gaat over iets wat de afgelopen week in het nieuws is geweest. (We starten na de herfstvakantie met de eerste lessen van Nieuwsbegrip)

 

 

  •   Engels.

De Engelse lessen worden op een speelse manier gegeven in de groep. We maken gebruik van de methode Groove.me. Verder lezen we voor uit eenvoudige boekjes en worden er Engelse rijmpjes en liedjes aangeleerd.

We richten ons in groep 4 vooral op het begrijpen en het spreken van de Engelse taal.

Iedere week kunnen de leerlingen in de English corner Engelse boekjes lezen , met elkaar Engels praten en spelletjes spelen. (We zijn blij dat we 2 ouders bereid hebben gevonden ons in de English corner te helpen, de moeder van Wik en de vader van Sam)

  • Godsdienstige vorming.

We werken op school met de methode trefwoord.

We hebben verschillende activiteiten waar we dagelijks mee bezig zijn. Zo hebben we Bijbelverhalen, liedjes, versjes en algemene verhalen.

  • Gym.

We hebben 3 keer in de week bewegingsonderwijs.

Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gymles in de gymzaal. Het zou fijn zijn wanneer alle kinderen zorgen dat ze goede gymschoenen en gymkleding op school hebben voor de gymles.

Op woensdag hebben we in de middag een half uur buiten gym/ buiten spelen.

 

Verder hebben we 3 keer per week een projectuur. Tijdens deze momenten werken we op projectbasis aan vakken als natuur/techniek, wereldoriëntatie, verkeer, drama/dans, muziek en crea.

 

Werken met de tablets.

Voor de vakken rekenen, taal, spelling en woordenschat werken met de kinderen op de tablets van Snappet. De lessen starten altijd met een instructiemoment van de leerkracht. Daarna kunnen de leerlingen de leerstof verwerken op de tablets. Ze krijgen na het maken van de opdracht gelijk feedback. Hebben ze de opgave goed gemaakt dan zien de leerlingen een krul. Is de opdracht fout dan zien ze een rode streep. De leerling kan de opdracht dan verbeteren.

Begrijpend lezen wordt verwerkt op de tablets.

 

Werken op niveau.

In de klas hebben we te maken met verschillende niveaus op de leergebieden. Om er voor te zorgen dat alle kinderen op hun eigen niveau kunnen werken, hebben we bij de vakken rekenen, taal/spelling en lezen 3 niveaugroepen.

De blauwe groep: Dit zijn kinderen die bovengemiddeld scoren en die meer aankunnen. Deze kinderen krijgen extra werk aangeboden dat aansluit op hun niveau.

De groene groep: Dit zijn de kinderen die gemiddeld scoren. Zij maken gewoon het werk dat aangeboden wordt door de methode.

De rode groep: Dit zijn de kinderen die moeite hebben met de lesstof. Deze kinderen krijgen extra instructie en worden indien mogelijk begeleid bij het maken van de lesstof.

In de klas wordt er gebruik gemaakt van een instructietafel, deze wordt gebruikt om kinderen extra instructie te geven of om kinderen te helpen met de oefenstof.

 

Kindwieltje.

Wanneer een leerkracht extra instructie geeft zijn de andere kinderen zelfstandig aan het werk. Tijdens het zelfstandig werken gebruiken de kinderen hun kindwieltje. Hierop staan drie kleuren.

Rood staat voor ‘ik ben stil aan het werk en wil niet gestoord worden’.

Groen staat voor ‘ik ben aan het werk, maar anderen mogen mij iets vragen’.

Oranje betekent ‘ik heb een vraag’.

De leerkracht loopt regelmatig een rondje door de klas. Kinderen die hun wieltje op oranje hebben liggen worden op die momenten geholpen door de leerkracht.

 

Werkplekken.

Voor kinderen die moeite hebben met hun concentratie is er in de klas een stilte werkplek. Deze plek is afgeschermd en je kunt gebruik maken van een koptelefoon. Op deze manier kunnen kinderen zich beter concentreren op hun werk en worden ze niet zo snel afgeleid door wat er om hen heen gebeurt.

 

BBC.

Kinderen die op alle vakken bovengemiddeld scoren en een goede werkhouding hebben in de klas komen in aanmerking voor de BBC. Dit is een plusklas waarin kinderen extra uitgedaagd worden op leergebied. Juf Sara geeft les aan de leerlingen van de BBC van groep 4 en 5.

Mocht uw kind in aanmerking komen voor de BBC dan hoort u daar binnenkort meer over.

 

Huiswerk.

Spelling.

Alle kinderen krijgen een oefenboekje mee met de spellingscategorieën  voor het hele schooljaar.

Het is de bedoeling dat de kinderen dit thuis oefenen, hoe vaker de leerlingen de woorden oefenen hoe beter ze blijven hangen.

Oefenen kan op verschillende manieren:

-       Elke dag de woorden een keer doorlezen.

-       De woorden overschrijven.

-       En wanneer u als ouder tijd hebt, thuis ook een oefendictee doen met uw kind.

 

Boekenbeurt.

In oktober gaan we in groep 4 beginnen met een boekenbeurt.

Een boekenbeurt is een soort spreekbeurt over een boek dat het kind heeft gelezen.

De instructiebrief + het rooster is als bijlage bij deze hand-out toegevoegd.

 

Tafels oefenen.

Na de herfstvakantie gaan we starten met het oefenen van de tafels. Het zou fijn zijn wanneer kinderen dit thuis ook gaan oefenen. Wanneer de kinderen een tafel beheersen mogen ze een sticker plakken op hun eigen tafelstickerkaart. De leerlingen die dit jaar alle tafels van 1 t/m 10 beheersen ontvangen aan het eind van het jaar een echt tafeldiploma.

Het kind beheerst een tafel wanneer het de tafel op de volgende manieren kan opzeggen.

* van voren naar achter          * van achter naar voren           * door elkaar

 

Er zijn tegenwoordig veel spelletjes te koop waar je tafels mee kunt oefenen. Ook op de computer, telefoon of tablet

 

Incidenteel huiswerk.

Wanneer kinderen moeite hebben met bepaalde leerstof, kan het gebeuren dat deze kinderen wat extra oefenstof mee naar huis krijgen. Dit zal altijd in overleg gaan met ouders.

 

 

Algemeen.

-       Rapporten

De leerlingen in groep 4 krijgen 2 keer een rapport.

Eerste rapport: donderdag 16 februari 2017

Tweede rapport: vrijdag 7 juli 2017

 

Er zijn 2 momenten waarop de oudergesprekken zijn gepland.

 

Kennismakingsgesprekken:

Maandagmiddag 3 oktober 2016 (14.20 uur – 18.00 uur)

Donderdagavond 6 oktober 2016 ( 18.00 uur – 20.00 uur)        

 

Rapportgesprekken:

Dinsdagavond 28 februari 2017 (18.00 uur – 20.00 uur)

Donderdagmiddag 2 maart 2017 ( 14.15 uur – 18.00 uur)

 

-       Elastomap.

Alle kinderen hebben in een elastomap nodig. Op vrijdag gaat de elastomap met de kinderen mee naar huis. Ze krijgen dan hun weekplanner mee, met een aantal opdrachten die de kinderen die week op school hebben gemaakt.

Ook brieven, folders en werkboekjes en schriften die uit zijn gaan op vrijdag mee in de elastomap.

Controleer als ouders dus ook elke week de inhoud van de elastomap, zodat u geen bijzonderheden mist!

 

-       Excursies en andere activiteiten.

Ook dit jaar zullen we met groep 4 verschillende excursies maken. Ook worden er diverse activiteiten op school georganiseerd waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken. We hopen dus dat we ook dit jaar weer op uw hulp mogen rekenen!

 

-       Klassenouders.

Dit jaar hebben we 4 moeders die ons helpen met het organiseren van de activiteiten binnen de klas, dit zijn: Majorie ( moeder van Kevin) Greetje ( moeder van Lucas) Marjolein ( moeder van Wik) en Iris ( moeder van Sylvian)

 

 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan bent u altijd welkom!!!

 

 

Belangrijke data groep 4:

Woensdag 5 oktober: dag van de leraar, start kinderboekenweek

 

Vrijdag 28 oktober: Groepsbezoek Bibliotheek Hilversum ( 8.45 uur)

 

Donderdag 24 november: kinderen vrij

 

Vrijdag 10 februari: groepsbezoek naar Globe

 

Woensdag 15 juni: groepsbezoek Natuurmonumenten

 

Maandag 10 juli: verjaardag juf Marjolein en juf Sara

( voor andere activiteiten: zie de jaarkalender en in de maandmemo)

 

 

 

Hand-out groep 4a

 

 

De leerkrachten van groep 4a:

Maandag en vrijdag : juf Marjolein ( e-mail: m.duijst@proceon.nl)

Dinsdag, woensdag en donderdag: juf Sara ( e-mail: s.denhartog@proceon.nl)

 

Start van de dag.

Om 8.23 gaat de eerste bel.

Van de zomervakantie tot aan de herfstvakantie worden de kinderen naar de klas gebracht.

Van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie verzamelen de kinderen zich in een rij bij de deur bij de lokalen van groep 3. De leerkracht komt de kinderen buiten ophalen. De ouders mogen achter de rij aan nog mee naar binnen lopen.

De leerlingen stoppen zelfstandig jassen en tassen in de luizentas, het eten en drinken voor de 10-uur pauze kunnen de kinderen in de witte kast op de gang opruimen. De lunchspullen blijven in de luizentas en worden pas om 12 uur gepakt.

Na de kerstvakantie lopen de kinderen met de leerkracht mee naar binnen. De ouders komen alleen naar binnen als er even kort iets aan de leerkracht gezegd moet worden. Deze mededelingen zoveel mogelijk via de mail.

 

Inloop groep 4.

Volgens het beleid vastgesteld door de MR in 2011 is het tot aan de kerstvakantie nog toegestaan om met de kinderen mee naar binnen te gaan. De ruimte in de gang en klas is beperkt dus mocht u of uw kind het niet meer nodig vinden dan is het niet verplicht om van de inloop gebruik te maken.

Mocht u toch nog wel meekomen in de klas dan is het vriendelijk verzoek om in de klas kort afscheid te nemen zodat we om half 9 ook echt kunnen beginnen.

 

Ziekmelding en andere mededelingen:

Mocht uw kind een dag ziek zijn dan kunt u uw kind ziekmelden op: ziekmeldingbavinck@proceon.nl

Ook als uw kind later komt i.v.m. doktersbezoek etc. kunt u dit via bovenstaand mailadres laten weten.

 

De lessen in groep 4.

De kinderen in groep 4 werken vanaf de kerstvakantie met een weektaak. Op maandag ligt deze op de tafel. Hierop staat precies aangegeven welke lessen we die week behandelen. Als de kinderen een taak hebben gemaakt kunnen ze deze inkleuren op hun weektaak.

 

Welke vakken krijgen de kinderen in groep 4?

·              Lezen – Methode: Lekker Lezen.

We starten de dag altijd met 20 minuten lezen. Dit doen de kinderen in een leesboek die ze lenen uit de schoolbibliotheek.

Ook hebben we een methode: Lekker Lezen. Deze methode zetten we in om kinderen verder te helpen in hun leesniveau.

·              Rekenen – Methode: Wereld in Getallen.

Aandachtspunten dit jaar zijn:    - automatiseren t/m 20

                                                  - rekenen met getallen tot 100

                                                  - de tafels van 1 t/m 10

                                                  - tijden: hele en halve uren analoog en digitaal

                                                  - sommen op het gebied van geld, meten en meetkunde

                                                  - verhaaltjessommen

·              Taal – Methode: Taal Actief

8 thema’s van 4 weken.

Onderdelen: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven.

Elk thema wordt afgesloten met een toets

·              Spelling – Methode: Taal Actief Spelling

8 thema’s van 4 weken aansluitend bij de taalmethode

In elk blok woorden 3 categorieën met spellingsproblemen geoefend.

Na 3 weken worden deze 3 categorieën getoetst en krijgen de kinderen afhankelijk van het resultaat herhalings- of verdiepingsstof.

De kinderen hebben een pakketje mee naar huis gekregen waarin alle woorden van de verschillende  categorieën staan om thuis ook extra te kunnen oefenen. Elke week hebben we hier een 15 woorden dictee over. Hier krijgen de kinderen een cijfer voor. Dit cijfer komt terug op het rapport. Elke dag wordt er een 5 woorden dictee geschreven. Dit dictee wordt wel besproken , maar hier krijgen de kinderen geen cijfer voor.

·              Schrijven.

We werken met de methode Pennenstreken. Dit jaar staat het aanleren van de hoofdletters centraal.

·              Begrijpend Lezen.

We werken met de methode Nieuwsbegrip.

We krijgen elke week een nieuwe tekst aangeleverd die gaat over iets wat de afgelopen week in het nieuws is geweest. (We starten na de herfstvakantie met de eerste lessen van Nieuwsbegrip)

 

 

·           Engels.

De Engelse lessen worden op een speelse manier gegeven in de groep. We maken gebruik van de methode Groove.me. Verder lezen we voor uit eenvoudige boekjes en worden er Engelse rijmpjes en liedjes aangeleerd.

We richten ons in groep 4 vooral op het begrijpen en het spreken van de Engelse taal.

Iedere week kunnen de leerlingen in de English corner Engelse boekjes lezen , met elkaar Engels praten en spelletjes spelen. (We zijn blij dat we 2 ouders bereid hebben gevonden ons in de English corner te helpen, de moeder van Wik en de vader van Sam)

·         Godsdienstige vorming.

We werken op school met de methode trefwoord.

We hebben verschillende activiteiten waar we dagelijks mee bezig zijn. Zo hebben we Bijbelverhalen, liedjes, versjes en algemene verhalen.

·              Gym.

We hebben 3 keer in de week bewegingsonderwijs.

Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gymles in de gymzaal. Het zou fijn zijn wanneer alle kinderen zorgen dat ze goede gymschoenen en gymkleding op school hebben voor de gymles.

Op woensdag hebben we in de middag een half uur buiten gym/ buiten spelen.

 

Verder hebben we 3 keer per week een projectuur. Tijdens deze momenten werken we op projectbasis aan vakken als natuur/techniek, wereldoriëntatie, verkeer, drama/dans, muziek en crea.

 

Werken met de tablets.

Voor de vakken rekenen, taal, spelling en woordenschat werken met de kinderen op de tablets van Snappet. De lessen starten altijd met een instructiemoment van de leerkracht. Daarna kunnen de leerlingen de leerstof verwerken op de tablets. Ze krijgen na het maken van de opdracht gelijk feedback. Hebben ze de opgave goed gemaakt dan zien de leerlingen een krul. Is de opdracht fout dan zien ze een rode streep. De leerling kan de opdracht dan verbeteren.

Begrijpend lezen wordt verwerkt op de tablets.

 

Werken op niveau.

In de klas hebben we te maken met verschillende niveaus op de leergebieden. Om er voor te zorgen dat alle kinderen op hun eigen niveau kunnen werken, hebben we bij de vakken rekenen, taal/spelling en lezen 3 niveaugroepen.

De blauwe groep: Dit zijn kinderen die bovengemiddeld scoren en die meer aankunnen. Deze kinderen krijgen extra werk aangeboden dat aansluit op hun niveau.

De groene groep: Dit zijn de kinderen die gemiddeld scoren. Zij maken gewoon het werk dat aangeboden wordt door de methode.

De rode groep: Dit zijn de kinderen die moeite hebben met de lesstof. Deze kinderen krijgen extra instructie en worden indien mogelijk begeleid bij het maken van de lesstof.

In de klas wordt er gebruik gemaakt van een instructietafel, deze wordt gebruikt om kinderen extra instructie te geven of om kinderen te helpen met de oefenstof.

 

Kindwieltje.

Wanneer een leerkracht extra instructie geeft zijn de andere kinderen zelfstandig aan het werk. Tijdens het zelfstandig werken gebruiken de kinderen hun kindwieltje. Hierop staan drie kleuren.

Rood staat voor ‘ik ben stil aan het werk en wil niet gestoord worden’.

Groen staat voor ‘ik ben aan het werk, maar anderen mogen mij iets vragen’.

Oranje betekent ‘ik heb een vraag’.

De leerkracht loopt regelmatig een rondje door de klas. Kinderen die hun wieltje op oranje hebben liggen worden op die momenten geholpen door de leerkracht.

 

Werkplekken.

Voor kinderen die moeite hebben met hun concentratie is er in de klas een stilte werkplek. Deze plek is afgeschermd en je kunt gebruik maken van een koptelefoon. Op deze manier kunnen kinderen zich beter concentreren op hun werk en worden ze niet zo snel afgeleid door wat er om hen heen gebeurt.

 

BBC.

Kinderen die op alle vakken bovengemiddeld scoren en een goede werkhouding hebben in de klas komen in aanmerking voor de BBC. Dit is een plusklas waarin kinderen extra uitgedaagd worden op leergebied. Juf Sara geeft les aan de leerlingen van de BBC van groep 4 en 5.

Mocht uw kind in aanmerking komen voor de BBC dan hoort u daar binnenkort meer over.

 

Huiswerk.

Spelling.

Alle kinderen krijgen een oefenboekje mee met de spellingscategorieën  voor het hele schooljaar.

Het is de bedoeling dat de kinderen dit thuis oefenen, hoe vaker de leerlingen de woorden oefenen hoe beter ze blijven hangen.

Oefenen kan op verschillende manieren:

-       Elke dag de woorden een keer doorlezen.

-       De woorden overschrijven.

-       En wanneer u als ouder tijd hebt, thuis ook een oefendictee doen met uw kind.

 

Boekenbeurt.

In oktober gaan we in groep 4 beginnen met een boekenbeurt.

Een boekenbeurt is een soort spreekbeurt over een boek dat het kind heeft gelezen.

De instructiebrief + het rooster is als bijlage bij deze hand-out toegevoegd.

 

Tafels oefenen.

Na de herfstvakantie gaan we starten met het oefenen van de tafels. Het zou fijn zijn wanneer kinderen dit thuis ook gaan oefenen. Wanneer de kinderen een tafel beheersen mogen ze een sticker plakken op hun eigen tafelstickerkaart. De leerlingen die dit jaar alle tafels van 1 t/m 10 beheersen ontvangen aan het eind van het jaar een echt tafeldiploma.

Het kind beheerst een tafel wanneer het de tafel op de volgende manieren kan opzeggen.

* van voren naar achter          * van achter naar voren           * door elkaar

 

Er zijn tegenwoordig veel spelletjes te koop waar je tafels mee kunt oefenen. Ook op de computer, telefoon of tablet

 

Incidenteel huiswerk.

Wanneer kinderen moeite hebben met bepaalde leerstof, kan het gebeuren dat deze kinderen wat extra oefenstof mee naar huis krijgen. Dit zal altijd in overleg gaan met ouders.

 

 

Algemeen.

-       Rapporten

De leerlingen in groep 4 krijgen 2 keer een rapport.

Eerste rapport: donderdag 16 februari 2017

Tweede rapport: vrijdag 7 juli 2017

 

Er zijn 2 momenten waarop de oudergesprekken zijn gepland.

 

Kennismakingsgesprekken:

Maandagmiddag 3 oktober 2016 (14.20 uur – 18.00 uur)

Donderdagavond 6 oktober 2016 ( 18.00 uur – 20.00 uur)        

 

Rapportgesprekken:

Dinsdagavond 28 februari 2017 (18.00 uur – 20.00 uur)

Donderdagmiddag 2 maart 2017 ( 14.15 uur – 18.00 uur)

 

-       Elastomap.

Alle kinderen hebben in een elastomap nodig. Op vrijdag gaat de elastomap met de kinderen mee naar huis. Ze krijgen dan hun weekplanner mee, met een aantal opdrachten die de kinderen die week op school hebben gemaakt.

Ook brieven, folders en werkboekjes en schriften die uit zijn gaan op vrijdag mee in de elastomap.

Controleer als ouders dus ook elke week de inhoud van de elastomap, zodat u geen bijzonderheden mist!

 

-       Excursies en andere activiteiten.

Ook dit jaar zullen we met groep 4 verschillende excursies maken. Ook worden er diverse activiteiten op school georganiseerd waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken. We hopen dus dat we ook dit jaar weer op uw hulp mogen rekenen!

 

-       Klassenouders.

Dit jaar hebben we 4 moeders die ons helpen met het organiseren van de activiteiten binnen de klas, dit zijn: Majorie ( moeder van Kevin) Greetje ( moeder van Lucas) Marjolein ( moeder van Wik) en Iris ( moeder van Sylvian)

 

 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan bent u altijd welkom!!!

 

 

Belangrijke data groep 4:

Woensdag 5 oktober: dag van de leraar, start kinderboekenweek

 

Vrijdag 28 oktober: Groepsbezoek Bibliotheek Hilversum ( 8.45 uur)

 

Donderdag 24 november: kinderen vrij

 

Vrijdag 10 februari: groepsbezoek naar Globe

 

Woensdag 15 juni: groepsbezoek Natuurmonumenten

 

Maandag 10 juli: verjaardag juf Marjolein en juf Sara

( voor andere activiteiten: zie de jaarkalender en in de maandmemo)

 

 

 

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.