Dr. H. Bavinckschool

Groep 6

Algemene informatie groep 6

De leerkrachten
juf Ria       
: maandag, dinsdag en vrijdag
juf Lotte    : woensdag en donderdag           

Dagprogramma
Na de eerste bel gaan de kinderen naar hun lokaal. Ze doen hun jas in hun luizentas en het eten en drinken gaat in de kast op de gang.
Kinderen die met de fiets komen, kunnen hun sleutel in het sleutelbakje stoppen. De juf verwelkomt de kinderen bij binnenkomst. Daarna gaan de kinderen op hun plek zitten en starten met stil lezen.
Op het bord kunnen de kinderen de dagplanning zien en zo weten ze wat we die dag gaan doen. Om 8.30 gaat de tweede bel. We starten dan direct met het bidden en begeleiden daarna groepjes aan de instructietafel. Voor de rust is het fijn als alle kinderen binnen zijn.

De kinderen kunnen van tevoren zien wat er die dag gaat gebeuren.

Op het bord staat wat we die dag gaan doen. De klassendienst deelt om 8.25 uur de chromebooks uit. Dit zijn laptops waarop via het programma ‘Snappet’ wordt gewerkt aan de vakken taal, rekenen, spelling, woordenschat, studievaardigheden en automatiseren.
Het openen en sluiten van de dag gebeurt met een gebed en/of een lied.

Lezen
Elke ochtend beginnen we in de groep met stillezen, dit is van half 9 tot 9 uur. De kinderen kunnen bij de schoolbibliotheek boeken lenen. Als de groep aan het lezen is geeft de leerkracht aan kleine groepjes extra instructie. 3x per week worden in tweetallen woordrijen geoefend om het leestempo te verhogen. Eens per week wordt er in een klein groepje een “leesprobleem” besproken en ingeoefend. In kleine groepjes wordt de rekenles voorbesproken met kinderen die dat nodig hebben. En de spellingafspraak van de week wordt herhaald met een klein groepje.

Uitleg dagtaak en zelfstandig werken
In de ochtend krijgen de kinderen uitleg van hun dagtaak. Na de uitleg gaan de kinderen zelfstandig aan het werk, bijna altijd met Snappet. De eerste vijf minuten zetten de kinderen hun dobbelsteen op rood. De leerkracht geeft dan extra instructie aan kleine groepjes kinderen. Regelmatig zal de leerkracht ook een ronde lopen om de kinderen te helpen. Als de kinderen een vraag hebben kunnen ze de dobbelsteen op het vraagteken zetten. Op aanwijzing van de leerkracht mogen de dobbelstenen op groen en mogen de kinderen op fluistertoon elkaar helpen. Oranje geeft aan dat de leerling niet gestoord wil worden.
De kinderen hebben allemaal een eigen weekplanner. Op de weekplanner staat wat de kinderen moeten maken. De kinderen kunnen na uitleg met de opdrachten beginnen. Als het werk af is, tekenen kinderen dit af op de weekplanner en kunnen ze aangeven hoe makkelijk of moeilijk de taak was. Iedere dag heeft een eigen, vaste kleur. Werk dat niet af is kan later in de week alsnog gedaan worden en afgetekend worden.

Extra werk
Kinderen die klaar zijn met hun dagtaak kunnen met het keuzewerk aan de gang gaan. Snappet is zo ingericht, dat de kinderen op hun eigen niveau werken en kunnen doorgaan. Dit noemen we ‘in de plus werken’. Ook staan er andere taken op de weekplanner, waar kinderen aan kunnen werken. Zoals bijvoorbeeld de type-cursus of werken met Google Earth bij aardrijkskunde opdrachten. Ze kunnen ook aan eigen doelen werken op Snappet, die ze zelf kunnen vinden bij de tab ‘Rapport’. Sommige kinderen krijgen extra opdrachten uit de BBC, werken in plusopdrachten spelling, Plustaak rekenen of met Zinder.

Spelling
Elke week worden er nieuwe woorden op Snappet aangeboden, maar er worden ook steeds bekende woorden herhaald en geoefend. De kinderen krijgen voor thuis een mapje met de nieuwe woorden om thuis te oefenen. In Snappet zitten veel dictees. Op vrijdag krijgen de kinderen een dictee met daarin de woorden van die week én woorden uit andere pakketten, die al besproken zijn.
Op de site www.spellingoefenen.nl kan thuis extra met spelling geoefend worden. De gebruiksaanwijzing hiervoor staat in elke maandmemo.

Taal
We werken uit de methode ‘Taal Actief’. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taal verkennen.

Rekenen
We werken uit de methode ‘De wereld in getallen’. De onderwerpen die in groep 6 o.a. aan bod komen zijn:
getallen t/m 1000 kunnen uitspreken en kunnen plaatsen op een getallenlijn, er mee optellen en aftrekken en een goede strategie toepassen bij vermenigvuldigen, eerst splitsen en na de herfstvakantie onder elkaar.
Ook leren de kinderen in groep 6 te delen m.b.v. een staartdeling.
Andere onderwerpen zijn: de kalender, digitale tijden, oppervlakte en omtrek, grafieken lezen, schaal, redactiesommen, hoofdrekenen en de natuurlijk de tafels, het metriek stelsel met de maten van meten, wegen en inhoud.
De instructie wordt meestal in een kort tijdsbestek gegeven en is de combinatie van de leerstof uit het boek en de opdrachten in Snappet. De tafels zijn erg belangrijk. Het is van belang dat de kinderen de tafels ook thuis goed en vaak oefenen. Dit kan met allerlei leuke oefensites op de computer of tablet.

Gym
De kinderen hebben op donderdagmiddag gym van juf Lotte. De kinderen moeten gymkleding aan. Zonder juiste kleding mogen ze niet meedoen. Een keer per week mogen de kinderen 40 minuten buiten spelen en sporten.

Wereldoriëntatie
Wij werken met de methodes ‘Naut’ (natuur), ‘Meander’ (aardrijkskunde) en ‘Brandaan’ (geschiedenis). Er staat veel waardevolle informatie in onze boeken en de filmpjes die bij deze methodes horen zijn erg mooi en duidelijk. In tweetallen werken de kinderen aan werkbladen en aan het eind van elk thema (5 per methode) krijgen de kinderen een toets. Daarvoor krijgen ze een samenvatting mee naar huis om te leren. Een aardrijkskunde thema wordt tevens afgesloten met een topo-toets. Hiervoor krijgen de kinderen ook een leerblad/kaart mee naar huis. De werkbladen die we wekelijks in de klas maken en op vrijdag in de elasto-map mee naar huis gaan, zijn echter ook belangrijk om door te nemen voor de toetsen.

Boekenbeurt/spreekbeurt
In de periode oktober, na de herfstvakantie tot en met januari, houden de kinderen een boekenbeurt. Zij bespreken een boek naar keuze voor de groep. Op het mededelingenbord naast de klassendeur komt een kalender te hangen waar ze zelf hun naam mogen invullen bij de datum wanneer ze hun boekbespreking willen houden. U mag hen hierbij helpen. Ze krijgen van tevoren richtlijnen mee waaraan de boekenbeurt moet voldoen.
Na de voorjaarsvakantie staan de spreekbeurten op het programma. We bespreken dan hoe je een spreekbeurt houdt en hoe je deze het beste kunt voorbereiden. Het inschrijven gaat op een soortgelijke manier als bij de boekenbeurt. Het is de bedoeling dat de inhoud van een spreekbeurt in groep 6 leerzaam is, ook mag het onderwerp nog niet eerder gekozen zijn. De kinderen krijgen uiteraard ook bij de spreekbeurt richtlijnen mee naar huis.

Typecursus
De kinderen krijgen een code en uitleg op school over de typecursus om blind te leren typen. Elk kind werkt op eigen tempo aan deze cursus. Het oefenen kan thuis gedaan worden. Wij raden het aan voor o.a. het typen op de Chromebooks en in de toekomst verslagen en werkstukken schrijven.

Kanjertraining
In groep 6 werken we eens per week aan de Kanjertraining. Deze training gaat er vanuit dat een goede opvoeding zich richt op fundamentele menselijke waarden zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord.
Er wordt uitgegaan van vaste afspraken die niet ter discussie staan:
we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen,
we hebben plezier en we doen mee.
In alle jaren komen steeds dezelfde thema’s weer aan bod. De thema’s krijgen in de loop van de schooljaren meer diepgang.

Vier gedragtypes staan centraal:
-      gedragstype Kanjer (witte pet, tijger) = rustig, zelfverzekerd, in balans
-      gedragstype Vlerk (zwarte pet, vogel) = te krachtig en daardoor te brutaal. In combinatie met de witte pet een geboren leider, stoer.
-      gedragstype Aap (rode pet, aap) = clownesk, onverschillig gedrag
In combinatie met de witte pet humoristisch, gezellig
-      gedragstype Konijn (gele pet, konijn) = te voorzichtig en bang
In combinatie met de witte pet lief, behulpzaam, inlevend
Meer informatie kunt u vinden op: www.kanjertraining.nl

Begrijpend lezen
We werken dit jaar ook weer met de methode ‘Nieuwsbegrip’, waar teksten uit het nieuws centraal staan. In de eerste les wordt een (nieuwe) strategie ingeoefend d.m.v. het arceren en aantekeningen maken. In de tweede les maken de kinderen hier vragen en opdrachten bij (werkblad + Nieuwsbegrip XL via de Chromebooks). Ook zal er af en toe een tekst van begrijpend lezen met bijbehorende opdrachten mee naar huis gaan als huiswerk.

Studievaardigheden
De kinderen leren studieteksten te begrijpen, schema’s, tabellen/grafieken te lezen, kaartlezen met legenda’s, woorden opzoeken in een woordenboek, etc.

Verkeer
We werken met de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Er horen ook digibordlessen bij deze methode en de kinderen krijgen regelmatig een ingevuld krantje mee om te leren en daarna volgt een toetsje.

Techniek
Er zijn techniektorens op school, waar we gebruik van maken. Bijvoorbeeld tijdens talentenmiddagen. Ook komt er weer een MAD Science-show en een BSO-programma.

Huiswerk
De kinderen in groep 6 krijgen soms huiswerk mee. Te denken valt aan de woordpakketten, de tafels, samenvattingen van wereldoriëntatie, topografie, Engels en verkeer. In het kader van het huiswerk vinden we het belangrijk dat de kinderen ook een eigen agenda hebben. Hierin noteren ze wanneer welke toetsen worden afgenomen. De agenda dient iedere dag mee te worden genomen naar school of huis.

Belangrijk is dat de kinderen allemaal een elastomap hebben om huiswerk, weekplanners, gemaakt werk e.d. in mee te nemen. U mag uw kind met het huiswerk helpen, maar als het kind er niet uitkomt, is het belangrijk dat het kind naar de meester of juf komt. De elastomap moet ook elke dag mee naar school en weer mee naar huis genomen worden.

Maandmemo
Aan het eind van de maand ontvangen jullie een maandmemo, waarin belangrijke informatie over de leerstof, activiteiten, data van toetsen e.d. vermeld staan.

Social Schools
Ziekmeldingen graag via Social Schools doorgeven.
Bij een excursie kunnen ouders zich aanmelden via Social Schools als zij mee willen als begeleider. De inschrijving voor de kennismakingsgesprekken zal ook via Social Schools gaan.

Vragen
Heeft u vragen over uw kind of over andere zaken van groep 6 dan kunt u ons daarover mailen. Wij hopen op een gezellig en leerzaam schooljaar voor alle kinderen uit groep 6!

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.