Dr. H. Bavinckschool

Groep 6b

Algemene informatie groep 6b

De leerkrachten

Groep 6a: Meester Ed: maandag en dinsdag. Juf Saskia staat de andere dagen voor de groep.

 

 

Dagprogramma

Na de eerste bel gaan de kinderen in de rij staan. 

De kinderen worden om 8.20 uur door de leerkracht opgehaald en gaan dan rustig naar binnen. Ze doen hun jas in hun luizentas en het eten en drinken gaat in de kast op de gang. Kinderen die met de fiets komen kunnen hun sleutel in de sleutelbakjes stoppen. De kinderen geven de meester of juf een hand bij binnenkomst. 

Om 8.30 uur gaat de bel en beginnen de lessen direct. 

Het is storend wanneer kinderen ná de bel binnenkomen. 

Er worden dan nl. groepjes begeleid aan de instructietafel.

De kinderen kunnen van tevoren zien wat er die dag gaat gebeuren. 

Op het bord staat wat we die dag gaan doen.

De klassendienst deelt om 8.25 uur de tablets uit, waar een groot deel van de ochtend op gewerkt wordt aan de vakken taal, rekenen, spelling, woordenschat en studievaardigheden via het programma "Snappet".

Het openen en sluiten van de dag gebeurt met een gebed en/of een lied.

 

 

Lezen

Elke ochtend wordt er in de groep begonnen met stillezen, dit is van half 9 tot 9 uur. De kinderen kunnen bij de bibliotheek boeken lenen. Als de groep aan het lezen is geeft de leerkracht aan kleine groepjes extra instructie. 3x per week worden in tweetallen woordrijen geoefend om het leestempo te verhogen. Ook wordt de tekst van Nieuwsbegrip met de zwakste lezers alvast ‘verkend’ met de docent. In kleine groepjes wordt de rekenles voorbesproken met kinderen, die dat nodig hebben.

 

 

Uitleg dagtaak en zelfstandig werken

In de ochtend krijgen de kinderen uitleg van hun dagtaak. 

Na de uitleg gaan de kinderen zelfstandig aan het werk, bijna altijd met Snappet. De eerste vijf minuten zetten de kinderen hun kindwieltje op rood. De leerkracht geeft dan extra instructie aan kleine groepjes kinderen. Regelmatig zal de leerkracht ook een ronde lopen om de kinderen te helpen. Als de kinderen een vraag hebben kunnen ze dit symbool op oranje zetten. Op aanwijzing van de leerkracht mogen de wieltjes op groen en mogen de kinderen op fluistertoon elkaar helpen.

De kinderen hebben allemaal een eigen weekplanner. Op de weekplanner staat wat de kinderen moeten maken. De kinderen kunnen na uitleg met de opdrachten beginnen. Als het werk af is, tekenen kinderen dit af op de weekplanner en kunnen ze aangeven hoe makkelijk of moeilijk de taak was. Iedere dag heeft een eigen, vaste kleur. Werk dat niet af is kan later op de week alsnog gedaan worden en afgetekend worden.         

Extra werk

Kinderen die klaar zijn met hun dagtaak kunnen met het keuzewerk aan de gang gaan. Snappet is zo ingericht, dat de kinderen op hun eigen niveau werken en kunnen doorgaan. Ook staan er andere taken op de weekplanner, waar kinderen aan kunnen werken. Soms met een grote tablet, bijv. Google Earth bij aardrijkskunde opdrachten. Ze kunnen ook aan eigen doelen werken op Snappet, die ze zelf kunnen vinden bij de tab “Rapport”.

 

 

Rekenen

We werken uit de methode "De wereld in getallen" De onderwerpen die in groep 6 o.a. aan bod komen zijn:

  • getallen t/m 1000 kunnen uitspreken en kunnen plaatsen op een getallenlijn, er mee optellen en aftrekken en een goede strategie toepassen bij vermenigvuldigen, eerst splitsen en na de herfstvakantie onder elkaar.
  • deelsommen “over” de tafels heen en deelsommen met rest en na de kerstvakantie leren ze ouderwetse staartdelingen, omdat de manier, die in de methode aangeboden wordt (herhaald aftrekken) veel verwarring, tijdsverlies en foutkansen kan geven.
  • de kalender, digitale tijden, oppervlakte en omtrek,  grafieken lezen 
  • werken met het begrip “schaal.” 
  • redactiesommen, hoofdrekenen en natuurlijk de tafels.
  • Het metriek stelsel met de maten van meten, wegen en inhoud. De instructie wordt meestal in een kort tijdsbestek gegeven en is de combinatie van de leerstof uit het boek en de opdrachten in Snappet.

De tafels zijn erg belangrijk. Het is van belang dat de kinderen de tafels ook thuis goed en vaak oefenen. Dit kan met allerlei leuke oefensites op de computer of tablet.

 

 

Spelling

Elke week worden er nieuwe woorden op Snappet aangeboden, maar er worden ook steeds bekende woorden herhaald en geoefend.

De kinderen hebben thuis een mapje met de nieuwe woorden om thuis te oefenen. In Snappet zitten veel dictees. Op vrijdag krijgen de kinderen een dictee (eerst woorden, later zinnen) met daarin de woorden van die week én woorden uit andere pakketten, die al besproken zijn. 

 

 

Taal

We werken uit de methode “Taal Actief”. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taal verkennen.

 

 

Wereldoriëntatie

Wij werken met de methodes '" Naut" (natuur), "Meander" (aardrijkskunde) en "Brandaan"(geschiedenis). 

Er staat veel waardevolle informatie in onze boeken en de filmpjes, die bij deze methodes horen zijn erg mooi en duidelijk. In tweetallen werken de kinderen aan werkbladen en aan het eind van elk thema (5 per methode) krijgen de kinderen een toets. Daarvoor krijgen ze een samenvatting mee naar huis om te leren. De werkbladen die we wekelijks in de klas maken en op vrijdag in de elasto-map mee naar huis gaan, zijn echter ook belangrijk om door te nemen voor de toets.

 

Techniek

Er zijn techniektorens op school, waar we gebruik van maken.

Tijdens de kinderboekenweek hebben we weer talentenmiddagen.  Het thema dit jaar is: “Griezelen.”  We gaan over dit onderwerp allerlei activiteiten op het programma zetten. Er is ook weer een techniekdag dit jaar!

 

 

Gym

De kinderen van 6a hebben op vrijdagmiddag gym van juf Saskia. 

De kinderen van 6b hebben op dinsdagmiddag gym van juf Melissa. De kinderen moeten gymkleding aan. Zonder juiste kleding mogen ze niet meedoen. 

Een keer per week mogen de kinderen 40 minuten buiten spelen en sporten.  Bij mooi weer gaan we dan soms naar de speeltuin aan de Neuweg  of naar de Oude Haven.

 

 

Boekenbeurt/spreekbeurt

In de periode oktober, na de herfstvakantie, tot begin december, houden de kinderen een boekenbeurt. Zij bespreken een boek naar keuze voor de groep.  Op het mededelingenbord naast de klassendeur komt een kalender te hangen waar ze zelf hun datum mogen invullen wanneer ze hun boekbespreking willen houden. U mag hen hier bij helpen. Ze krijgen van tevoren richtlijnen mee waaraan de boekenbeurt moet voldoen.

Na de voorjaarsvakantie staan de spreekbeurten op het programma.  We bespreken dan hoe je een spreekbeurt houdt en hoe je deze het beste kan voorbereiden. Het inschrijven gaat op een soortgelijke manier als bij de boekenbeurt.

Het is de bedoeling dat de inhoud van een spreekbeurt in groep 6 diepgaand is, ook mag het onderwerp nog niet eerder gekozen zijn. De kinderen krijgen uiteraard ook bij de spreekbeurt richtlijnen mee naar huis.

 

 

Kanjertraining

In groep 6 werken we eens per week aan de Kanjertraining. Deze training gaat er vanuit dat een goede opvoeding zich richt op fundamentele  menselijke waarden, zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Er wordt uitgegaan van vaste afspraken die niet ter discussie staan’ we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben plezier,  we doen mee.

In alle jaren komen steeds dezelfde thema’s weer aan bod. De thema’s krijgen in de loop van de schooljaren meer diepgang. Vier gedragtypes staan centraal: - gedragstype Kanjer (witte pet, tijger) / rustig, zelfverzekerd, in balans

-  gedragstype Vlerk (zwarte pet, vogel) / te krachtig en daardoor te brutaal

-  gedragstype Aap (rode pet, aap) / clownesk, onverschillig gedrag

-  gedragstype Konijn (gele pet, konijn) / te voorzichtig en bang

Meer informatie kunt u vinden op: www.kanjertraining.nl

 

 

Maandmemo

Aan het eind van de maand ontvangen jullie een maandmemo, waarin belangrijke informatie over de leerstof, activiteiten, data van toetsen e.d.

vermeld staan.

          

Huiswerk

De kinderen in groep 6 krijgen soms huiswerk mee. Te denken valt aan de woordpakketten, de tafels, samenvattingen van wereldoriëntatie, topografie, Engels en verkeer. In het kader van het huiswerk vinden we het belangrijk dat de kinderen ook een eigen agenda hebben. Hierin noteren ze wanneer welke toetsen worden afgenomen. De agenda dient iedere dag mee te worden genomen naar school of huis.

Belangrijk is dat de kinderen allemaal een elastomap hebben om huiswerk, weekplanners, gemaakt werk e.d. in mee te nemen. U mag uw kind met het huiswerk helpen, maar als het kind er niet uitkomt, is het belangrijk dat het kind naar de meester of juf komt. De elastomap moet ook elke dag mee naar school en weer mee naar huis genomen worden.

 

 

Ouders gevraagd

-      Voor groep 6a hebben zich al twee klassenmoeders aangemeld. Voor groep 6b zijn we nog op zoek naar klassenouders. 

-      English Corner: één keer per week hebben we 1 of 2 ouders nodig om met een halve groep buiten de klas te werken. Groep 6a heeft al één begeleider, graag nog een tweede. Bij groep 6b heeft zich nog niemand aangemeld.

-      Schoonmaakouders: eens in de 5 of 6 weken maken we het hele lokaal even grondig schoon met een sopje. De klas blijft superschoon op deze manier.

-      Talentenmiddagen & kinderboekenweek van 25 sept.-13 okt. Het thema is GRIEZELEN. Mochten jullie ideeën hebben en tijd om te helpen, dan horen we dit graag!

 

 

Vragen

Heeft u vragen over uw kind of over andere zaken van groep 6 dan kunt u altijd om 14.15 uur bij een van de leerkrachten langskomen. Wij hopen op een gezellig en leerzaam schooljaar voor alle kinderen uit de groepen 6a en 6b!

Met vriendelijke groet,

Juf Saskia Zieleman-Koster en meester Ed Amptmeijer 

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.