Dr. H. Bavinckschool

Groep 6b

Algemene informatie groep 6b

De leerkrachten

In groep 6 staat juf Ria op maandag, dinsdag en vrijdag voor de groep. Op woensdag en donderdag staat juf Saskia voor de groep. Op dinsdag is juf Sarah er ook. Zij loopt in ieder geval t/m januari bij ons in de groep stage.

Zes keer dit jaar staat juf Lotte voor de groep: i.v.m. de werkdruk-verlaging mogen juf Ria en juf Saskia elk 3 dagen extra vrij nemen per cursusjaar.

 

Dagprogramma

Na de eerste bel gaan de kinderen in de rij staan. De kinderen worden om 8.20 uur door de leerkracht opgehaald en gaan dan rustig naar binnen. Ze doen hun jas in hun luizentas en het eten en drinken gaat in de kast op de gang. Kinderen die met de fiets komen, kunnen hun sleutel in de sleutelbakjes stoppen. De kinderen geven de juf een hand bij binnenkomst. Om 8.30 uur gaat de bel en beginnen de lessen direct.

Het is storend wanneer kinderen ná de bel binnenkomen. Er worden dan nl. groepjes begeleid aan de instructietafel.

De kinderen kunnen van tevoren zien wat er die dag gaat gebeuren. Op het bord staat wat we die dag gaan doen. De klassendienst deelt om 8.25 uur de chromebooks uit, waar een groot deel van de ochtend op gewerkt wordt aan de vakken taal, rekenen, spelling, woordenschat en studievaardigheden via het programma "Snappet". Het openen en sluiten van de dag gebeurt met een gebed en/of een lied.

 

Lezen

Elke ochtend wordt er in de groep begonnen met stillezen, dit is van half 9 tot 9 uur. De kinderen kunnen bij de schoolbibliotheek boeken lenen. Als de groep aan het lezen is geeft de leerkracht aan kleine groepjes extra instructie. 3x per week worden in tweetallen woordrijen geoefend om het leestempo te verhogen. Zo wordt er in een klein groepje een “leesprobleem” besproken en ingeoefend. In kleine groepjes wordt de rekenles voorbesproken met kinderen, die dat nodig hebben. En de spellingafspraak van de week wordt herhaald met een klein groepje.

 

Uitleg dagtaak en zelfstandig werken

In de ochtend krijgen de kinderen uitleg van hun dagtaak. Na de uitleg gaan de kinderen zelfstandig aan het werk, bijna altijd met Snappet. De eerste vijf minuten zetten de kinderen hun kindwieltje op rood. De leerkracht geeft dan extra instructie aan kleine groepjes kinderen. Regelmatig zal de leerkracht ook een ronde lopen om de kinderen te helpen. Als de kinderen een vraag hebben kunnen ze dit symbool op oranje zetten. Op aanwijzing van de leerkracht mogen de wieltjes op groen en mogen de kinderen op fluistertoon elkaar helpen.

De kinderen hebben allemaal een eigen weekplanner. Op de weekplanner staat wat de kinderen moeten maken. De kinderen kunnen na uitleg met de opdrachten beginnen. Als het werk af is, tekenen kinderen dit af op de weekplanner en kunnen ze aangeven hoe makkelijk of moeilijk de taak was. Iedere dag heeft een eigen, vaste kleur. Werk dat niet af is kan later in de week alsnog gedaan worden en afgetekend worden.

 

Extra werk

Kinderen die klaar zijn met hun dagtaak kunnen met het keuzewerk aan de gang gaan. Snappet is zo ingericht, dat de kinderen op hun eigen niveau werken en kunnen doorgaan. Dit noemen we ‘in de plus werken’. Ook staan er andere taken op de weekplanner, waar kinderen aan kunnen werken. Zoals bijvoorbeeld de type-cursus of werken met Google Earth bij aardrijkskunde opdrachten. Ze kunnen ook aan eigen doelen werken op Snappet, die ze zelf kunnen vinden bij de tab “Rapport”.

 

Spelling

Elke week worden er nieuwe woorden op Snappet aangeboden, maar er worden ook steeds bekende woorden herhaald en geoefend. De kinderen krijgen voor thuis een mapje met de nieuwe woorden om thuis te oefenen. In Snappet zitten veel dictees. Op vrijdag krijgen de kinderen een dictee (eerst woorden, later zinnen) met daarin de woorden van die week én woorden uit andere pakketten, die al besproken zijn.

Op de site www.spellingoefenen kan thuis extra met spelling geoefend worden. De gebruiksaanwijzing hiervoor staat in elke maandmemo.

 

Taal

We werken uit de methode “Taal Actief”. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taal verkennen.

 

Rekenen

We werken uit de methode "De wereld in getallen" De onderwerpen die in groep 6 o.a. aan bod komen zijn:

getallen t/m 1000 kunnen uitspreken en kunnen plaatsen op een getallenlijn, er mee optellen en aftrekken en een goede strategie toepassen bij vermenigvuldigen, eerst splitsen en na de herfstvakantie onder elkaar.

deelsommen “over” de tafels heen en deelsommen met rest en na de kerstvakantie leren ze ouderwetse staartdelingen, omdat de manier, die in de methode aangeboden wordt (herhaald aftrekken) veel verwarring, tijdsverlies en foutkansen kan geven.

de kalender, digitale tijden, oppervlakte en omtrek, grafieken lezen

werken met het begrip “schaal.”

redactiesommen, hoofdrekenen en natuurlijk de tafels.

het metriek stelsel met de maten van meten, wegen en inhoud.

De instructie wordt meestal in een kort tijdsbestek gegeven en is de combinatie van de leerstof uit het boek en de opdrachten in Snappet. De tafels zijn erg belangrijk. Het is van belang dat de kinderen de tafels ook thuis goed en vaak oefenen. Dit kan met allerlei leuke oefensites op de computer of tablet.

 

Gym

De kinderen hebben op donderdagmiddag gym van juf Saskia. De kinderen moeten gymkleding aan. Zonder juiste kleding mogen ze niet meedoen. Een keer per week mogen de kinderen 40 minuten buiten spelen en sporten. Bij mooi weer gaan we dan soms naar de speeltuin aan de Neuweg of naar de Oude Haven.

 

Wereldoriëntatie

Wij werken met de methodes '" Naut" (natuur), "Meander" (aardrijkskunde) en "Brandaan"(geschiedenis). Er staat veel waardevolle informatie in onze boeken en de filmpjes, die bij deze methodes horen zijn erg mooi en duidelijk. In tweetallen werken de kinderen aan werkbladen en aan het eind van elk thema (5 per methode) krijgen de kinderen een toets. Daarvoor krijgen ze een samenvatting mee naar huis om te leren. Een aardrijkskunde thema wordt tevens afgesloten met een topo-toets. Hiervoor krijgen de kinderen ook een leerblad/kaart mee naar huis. De werkbladen die we wekelijks in de klas maken en op vrijdag in de elasto-map mee naar huis gaan, zijn echter ook belangrijk om door te nemen voor de toetsen.

 

Boekenbeurt/spreekbeurt

In de periode oktober, na de herfstvakantie, tot en met januari, houden de kinderen een boekenbeurt. Zij bespreken een boek naar keuze voor de groep. Op het mededelingenbord naast de klassendeur komt een kalender te hangen waar ze zelf hun naam mogen invullen bij de datum wanneer ze hun boekbespreking willen houden. U mag hen hierbij helpen. Ze krijgen van tevoren richtlijnen mee waaraan de boekenbeurt moet voldoen.

Na de voorjaarsvakantie staan de spreekbeurten op het programma. We bespreken dan hoe je een spreekbeurt houdt en hoe je deze het beste kunt voorbereiden. Het inschrijven gaat op een soortgelijke manier als bij de boekenbeurt. Het is de bedoeling dat de inhoud van een spreekbeurt in groep 6 diepgaand is, ook mag het onderwerp nog niet eerder gekozen zijn. De kinderen krijgen uiteraard ook bij de spreekbeurt richtlijnen mee naar huis.

Techniek

Er zijn techniektorens op school, waar we gebruik van maken. Bijvoorbeeld tijdens talentenmiddagen. Ook komt er weer een MAD Science-show en een BSO-programma.

Kanjertraining

In groep 6 werken we eens per week aan de Kanjertraining. Deze training gaat er vanuit dat een goede opvoeding zich richt op fundamentele menselijke waarden, zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Er wordt uitgegaan van vaste afspraken die niet ter discussie staan:

we vertrouwen elkaar,

we helpen elkaar,

we werken samen,

we hebben plezier,

we doen mee.

In alle jaren komen steeds dezelfde thema’s weer aan bod. De thema’s krijgen in de loop van de schooljaren meer diepgang. Vier gedragtypes staan centraal:

gedragstype Kanjer (witte pet, tijger) = rustig, zelfverzekerd, in balans

gedragstype Vlerk (zwarte pet, vogel) = te krachtig en daardoor te brutaal

gedragstype Aap (rode pet, aap) = clownesk, onverschillig gedrag

gedragstype Konijn (gele pet, konijn) = te voorzichtig en bang

Meer informatie kunt u vinden op: www.kanjertraining.nl

 

Huiswerk

De kinderen in groep 6 krijgen soms huiswerk mee. Te denken valt aan de woordpakketten, de tafels, samenvattingen van wereldoriëntatie, topografie, Engels en verkeer. In het kader van het huiswerk vinden we het belangrijk dat de kinderen ook een eigen agenda hebben. Hierin noteren ze wanneer welke toetsen worden afgenomen. De agenda dient iedere dag mee te worden genomen naar school of huis.

Belangrijk is dat de kinderen allemaal een elastomap hebben om huiswerk, weekplanners, gemaakt werk e.d. in mee te nemen. U mag uw kind met het huiswerk helpen, maar als het kind er niet uitkomt, is het belangrijk dat het kind naar de meester of juf komt. De elastomap moet ook elke dag mee naar school en weer mee naar huis genomen worden.

 

Maandmemo

Aan het eind van de maand ontvangen jullie een maandmemo, waarin belangrijke informatie over de leerstof, activiteiten, data van toetsen e.d. vermeld staan.

 

Social Schools

Alle leerlingen van groep 6B hebben een gekoppelde ouder. Ziekmeldingen kan u nu via Social Schools doorgeven.

Bij een excursie kunnen ouders zich aanmelden via Social Schools als zij mee willen als begeleider.

De inschrijving voor de kennismakingsgesprekken zal ook via Social Schools gaan. De inschrijving is van vrijdag 13 september tot woensdag 18 september.

 

Ouders gevraagd

Talentenmiddagen & kinderboekenweek van 23 sept.-11 okt. Het thema is OP REIS. Mochten jullie ideeën hebben en tijd om te helpen, dan horen we dit graag!

Enkele ouders die willen begeleiden tijdens een excursie. Dit zal via Social Schools en de klassenouders geregeld worden.

 

Vragen

Heeft u vragen over uw kind of over andere zaken van groep 6 dan kunt u altijd om 14.15 uur bij een van de leerkrachten langskomen. Wij hopen op een gezellig en leerzaam schooljaar voor alle kinderen uit groep 6!

 

Met vriendelijke groet, Juf Saskia Zieleman en juf Ria van Voorst

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.