Dr. H. Bavinckschool

Groep 7

Algemene informatie groep 7

De leerkrachten

Martine      : maandag, donderdag en vrijdag
Lotte          : dinsdag en woensdag          

Dagprogramma
Na de eerste bel gaan de kinderen in de rij staan. De kinderen worden door de leerkracht opgehaald en gaan dan rustig naar binnen. Ze doen hun jas in hun luizentas. Kinderen die met de fiets komen kunnen hun sleutel in het sleutelbakje stoppen. De kinderen geven de juf een hand bij binnenkomst. Daarna gaan de kinderen op hun plek zitten en starten met stil lezen. Op het bord kunnen de kinderen de dagplanning zien en zo weten ze wat we die dag gaan doen. Om 8.30 gaat de tweede bel. We starten dan direct met het bidden. Voor de rust is het fijn als alle kinderen binnen zijn.

Chromebooks
Een groot deel van de ochtend wordt gewerkt op Chromebooks. Dit zijn laptops waarop via het programma "Snappet" wordt gewerkt aan de vakken taal, rekenen, spelling, woordenschat en automatiseren.
Ook kunnen de leerlingen ….. zelfde account, documenten..

Typecursus
Wij werken een half uur per week op school aan de typecursus om blind te leren typen. Elk kind werkt verder waar hij/zij gebleven was en kan dus op zijn/haar eigen tempo verder. De rest van het oefenen kan thuis gedaan worden, dit is geheel vrijblijvend. Wij raden het aan met oog op het werken met de Chromebooks en in de toekomst verslagen en werkstukken schrijven.

Extra taken
Wanneer kinderen klaar zijn met de verplichte lesstof op Snappet, kunnen ze uit de extra taken kiezen. Deze staan beschreven op hun weekplanner. Voorbeelden hiervan zijn een leerzaam kaartspel, extra oefenen met automatiseren of woordenschat en Kien. Ook wordt er gewerkt in de zogenaamde ‘plus’.  Tijdens het werken in de plus past Snappet het niveau van de opdrachten aan aan het niveau van het kind.

Lezen
Elke ochtend wordt er in de groep begonnen met stillezen. De kinderen kunnen bij de bibliotheek boeken lenen. Als de groep aan het lezen is geeft de leerkracht aan kleine groepjes extra instructie.

Begrijpend lezen
We werken dit jaar ook weer met de methode ‘Nieuwsbegrip’, waar teksten uit het nieuws centraal staan. In de eerste les wordt een (nieuwe) strategie ingeoefend d.m.v. het arceren en aantekeningen maken. In de tweede les maken de kinderen hier vragen en opdrachten bij (werkblad + Nieuwsbegrip XL via de Chromebooks). Ook zal er af en toe een tekst van begrijpend lezen met bijbehorende opdrachten mee naar huis gaan als huiswerk.

Rekenen
We werken uit de methode "De wereld in getallen"
De instructie wordt meestal in een korte (Prowise)presentatie gegeven en is de combinatie van de leerstof uit het boek en de opdrachten in Snappet.

Spelling
Elke week worden er nieuwe woorden op Snappet aangeboden, maar er worden ook reeds bekende woorden herhaald en geoefend.
De kinderen hebben de woorden uit de verschillende categorieën in een snelhechter mee naar huis gekregen. Hiermee kunnen ze leren voor de weekdictees. In Snappet worden verschillende lessen aangeboden. Reguliere lessen, flitslessen en dictees. Ook wordt er wekelijks op papier verwerkt.

Taal
We werken uit de methode ‘Taal Actief’. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taal verkennen.

Studievaardigheden
De kinderen leren studieteksten te begrijpen, schema’s, tabellen/grafieken te lezen, kaartlezen met legenda’s, woorden opzoeken in een woordenboek, etc.

Wereldoriëntatie
Wij werken met de methodes ‘Meander’ (aardrijkskunde),  ‘Brandaan’ (geschiedenis) en ‘Naut’ (natuur).
Er staat veel waardevolle informatie in onze boeken en de filmpjes die bij deze methodes horen zijn mooi en duidelijk. Bij de lessen horen werkbladen. Die verwering op papier wisselt af tussen klassikaal, in tweetallen of individueel. Er wordt geoefend met aantekeningen en mindmaps maken. Ook krijgen kinderen bij sommige lessen de opdracht om een toneelstukje of een muurkrant te maken om deze vervolgens aan de groep te presenteren.
Aan het eind van elk thema (4 per methode) krijgen de kinderen een toets. Daarvoor krijgen ze een samenvatting mee naar huis om te leren.

Gym
Op donderdagmiddag heeft groep 7 gym in de gymzaal en op dinsdag heeft de groep extra buitenspelen. Bij mooi weer gaan we dan soms naar de speeltuin aan de Neuweg of naar de Oude Haven.
Wilt u uw kind zelf verantwoordelijk laten zijn voor het meenemen van de gymspullen naar school? Graag ook regelmatig wassen.
Daarbij is dit het jaar waarin voor het eerst deo nodig kan zijn. Dit is vooral voor de kinderen zelf fijn. Ze mogen roldeodorant mee naar school nemen en voor- en na het sporten gebruiken.

Verkeer
In het voorjaar wordt het landelijk verkeersexamen afgenomen. Dit bestaat uit een theoretisch- en een praktisch deel. We zijn alle verkeersregels en afspraken aan het opfrissen met behulp van de ‘Jeugd Verkeerskrant’. De betekenis van de verkeersborden en voorrangsregels zijn belangrijke onderwerpen.


Het theoretisch verkeersexamen is dit jaar weer in april. I.v.m. de digitale afname en drukte tijdens de gekozen datum, is het mogelijk dat wij het examen op een andere dag maken. U hoort tijdig welke datum dit wordt.
De datum van het praktisch verkeersexamen is nog niet bekend. Zodra daar meer over bekend is, hoort u dat uiteraard. We gaan het met de school organiseren en hebben daarbij ouderhulp nodig. Ons advies is om de route goed te oefenen en regelmatig te fietsen, ook op drukke momenten.

Huiswerk
De kinderen krijgen in groep 7 geregeld huiswerk mee naar huis.
Het is de bedoeling dat de kinderen dit in hun agenda opschrijven. Het huiswerk is ook terug te vinden op het rechter whiteboard in de klas en in de klassenagenda. Het standaard huiswerk is als volgt:
maandag = werkwoordspelling, woensdag = rekenen, vrijdag = weekdictee.
De kinderen hebben het rode mapje voor de weekdictees thuis. Elke week is een volgende categorie aan de beurt en na 3 weken volgt de herhalingsweek. Ze krijgen daarnaast twee mapjes mee naar huis met daarin werkbladen voor rekenen en werkwoordspelling. Hiervan moeten ze wekelijks één werkblad maken en een week later weer mee naar school nemen. Het doel hiervan is leren plannen en verantwoordelijkheid krijgen voor het eigen leerproces.
De (extra) uitleg wordt op school gegeven en indien er met de pet naar wordt gegooid, ondervinden de kinderen op school de consequentie.
Daarnaast komt er leerwerk bij zoals u gewend bent uit voorgaande jaren: voor geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en Engels. Een week van tevoren nemen de leerlingen de samenvattingen/werkbladen mee naar huis.

Boekenbeurt en spreekbeurt
Ook dit jaar is het de bedoeling dat de kinderen een boekenbeurt en spreekbeurt gaan houden. De boekenbeurten vinden plaats tussen de herfst- en de kerstvakantie. De spreekbeurten zullen pas in de tweede helft van dit jaar plaats gaan vinden. Om daar alvast mee te oefenen en de drempel minder groot te maken, starten we deze periode al met het presenteren van onszelf. Elke leerling stelt zichzelf in 5 minuten voor. Dit mag o.a. aan de hand van een PowerPoint of foto’s, maar is niet verplicht. Het gaat erom dat ze wennen aan het staan en spreken voor de groep.
Er wordt geen werkstuk meer gemaakt, maar in plaats daarvan krijgen de kinderen opdrachten voor creatief schrijven. Hierbij kunt u denken aan het schrijven van een krantenartikel, opstel, gedicht, samenvatting e.d.

Voorlopig advies
Tijdens het rapportgesprek in februari krijgt u het voorlopig advies te horen. Dit wordt onder andere gebaseerd op toets resultaten, werkhouding, gedrag en omgang met huiswerk. De leerkrachten uit groep 7 bepalen samen met directeur en intern begeleider welk advies passend is. We begrijpen de wens om hier eerder op de hoogte te zijn, in verband met de open dagen van middelbare scholen. Wij gaan kijken wat wij hierin kunnen betekenen.

Social Schools
Een beveiligde app/site waarin wij u gemakkelijk op de hoogte brengen van belangrijk nieuws uit groep 7. In de agenda vindt u de excursies terug.
Doel: minimaal één keer per week een bericht vanuit de klas delen met foto’s indien we toestemming hebben van alle leerlingen.
Gebruik: voor absentiemeldingen, inschrijven bij uitstapjes, inschrijven voor oudergesprekken of voor korte (leuke) berichten. Belangrijke, langere berichten blijven nog wél via de mail gaan.

Vragen
Heeft u vragen over uw kind of over andere zaken van groep 7 dan
kunt u altijd om 14.15 uur even binnen komen lopen!

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.