Dr. H. Bavinckschool

Groep 7a

Algemene informatie groep 7a

Dagprogramma
Na de eerste bel mogen de kinderen naar binnen. Ze hangen hun jas en tas aan de kapstok en komen de klas in. Kinderen die met de fiets komen kunnen hun sleutel in het sleutelbakje stoppen. De kinderen groeten de juf bij binnenkomst. Daarna gaan de kinderen op hun plek zitten en starten met stil lezen.

Op het bord kunnen de kinderen de dagplanning zien en zo weten ze wat we die dag gaan doen.

Een groot deel van de ochtend wordt gewerkt op Chromebooks. Zit zijn laptops waarop via het programma "Snappet" wordt gewerkt aan de vakken taal, rekenen, spelling, woordenschat en studievaardigheden.

Extra taken
Wanneer kinderen klaar zijn met de verplichte lesstof op Snappet, kunnen ze uit de extra taken kiezen. Deze staan beschreven op hun weekplanner. Voorbeelden hiervan zijn redactiesommen maken, werken in Rekentuin, Taalzee, Kien, spellingmapjes met extra werkbladen en het werken aan doelen. Dat laatste maakt de kinderen erg bewust van hun ontwikkeling. Ze noteren een doel met hun huidige score. Daarna maken ze 20 opgaven in dat doel. Daarna geeft Snappet een nieuwe score en kunnen de kinderen zien hoeveel ze gegroeid zijn.

(Begrijpend) Lezen
Elke ochtend wordt er in de groep begonnen met stillezen. De kinderen kunnen bij de bibliotheek boeken lenen.
We werken dit jaar ook weer met de methode “Nieuwsbegrip”, waar teksten uit het nieuws centraal staan. Daar maken de kinderen vragen en opdrachten over.

Rekenen
We werken uit de methode "De wereld in getallen"
De instructie wordt gegeven aan de hand van Snappet op het digibord en de verwerking is op Snappet op de Chromebooks.

Spelling
Elke week worden er nieuwe woorden op Snappet aangeboden, maar er worden ook reeds bekende woorden herhaald en geoefend.
De kinderen hebben de woorden uit de verschillende categorieën mee naar huis gekregen. Hiermee kunnen ze leren voor de weekdictees.
In Snappet worden verschillende lessen aangeboden. Reguliere lessen, flitslessen en dictees. Ook wordt er wekelijks op papier verwerkt.
Ook staat werkwoordspelling wekelijks op het programma. Dit werkt net als de andere spellinglessen via Snappet.

Taal
We werken uit de methode “Taal Actief”. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taal verkennen.

Studievaardigheden
Eén keer per week werken we aan het vak studievaardigheden. De kinderen leren studieteksten te begrijpen, schema’s, tabellen en grafieken te lezen, kaartlezen met legenda’s, woorden opzoeken in een woordenboek, etc. Dit is afwisselend op de laptop of op papier met een boek en een werkboek.

Wereldoriëntatie
Wij werken met de methodes "Meander" (aardrijkskunde),  "Brandaan"(geschiedenis) en "Naut" (natuur).
Er staat veel waardevolle informatie in onze boeken en de filmpjes die bij deze methodes horen zijn erg mooi en duidelijk. Bij de lessen horen werkbladen. Die verwering op papier wisselt af tussen klassikaal, in tweetallen of individueel. Ook krijgen kinderen bij sommige lessen de opdracht om een toneelstukje of een muurkrant te maken om deze vervolgens aan de groep te presenteren.
Aan het eind van elk thema (4 per methode) krijgen de kinderen een toets. Daarvoor krijgen ze een samenvatting mee naar huis om te leren.

Gym
Elke week heeft de groep één keer gym en één keer extra buitenspelen. Bij mooi weer gaan we dan soms naar de speeltuin aan de Neuweg of naar de Oude Haven.
Wilt u uw kind zelf verantwoordelijk laten zijn voor het meenemen van de gymspullen naar school? Graag ook regelmatig wassen.
De gymles staat voor groep 7a gepland op maandagmiddag.
Extra buitenspelen heeft groep 7a op dinsdagmiddag.

Verkeer
In het voorjaar wordt het landelijk verkeersexamen afgenomen. Dit bestaat uit een theoretisch- en een praktisch deel. We zijn alle verkeersregels en afspraken aan het opfrissen met behulp van de ‘Jeugd Verkeerskrant’. De betekenis van de verkeersborden en voorrangsregels zijn belangrijke onderwerpen.

Het theoretisch verkeersexamen is dit jaar weer in april. I.v.m. de digitale afname en drukte tijdens de gekozen datum, is het mogelijk dat wij het examen op een andere dag maken. U hoort tijdig welke datum dit wordt.
De datum van het praktisch verkeersexamen is nog niet bekend. Zodra daar meer over bekend is, hoort u dat uiteraard. We gaan het met de school organiseren en hebben daarbij ouderhulp nodig. Ons advies is om de route goed te oefenen en regelmatig te fietsen, ook op drukke momenten.

Huiswerk
De kinderen krijgen in groep 7 geregeld huiswerk mee naar huis.
Het is de bedoeling dat de kinderen dit in hun agenda opschrijven. Het huiswerk is ook terug te vinden op het rechter whiteboard in de klas. Het standaard huiswerk is als volgt:
maandag = werkwoordspelling, woensdag = rekenen, vrijdag = weekdictee.
De kinderen hebben het groene mapje voor de weekdictees thuis. Elke week is een volgende categorie aan de beurt en na 3 weken volgt de herhalingsweek.
Ze krijgen daarnaast twee mapjes mee naar huis met daarin werkbladen voor rekenen en werkwoordspelling. Hiervan moeten ze wekelijks een deel maken en de week erop weer mee naar school nemen. Het doel hiervan is leren plannen en verantwoordelijkheid krijgen voor het eigen leerproces. In de klas worden de gemaakte opgaven besproken.

Wanneer een kind het huiswerk niet mee heeft op de geplande datum, krijgt deze leerling een kruisje achter de naam. Na drie kruisjes spreekt de leerkracht het kind er op aan en krijgt het kind een extra huiswerkblad mee naar huis wat de volgende dag ingeleverd moet worden. Dit geldt ook voor zes kruisjes, negen kruisjes, etc. Wanneer de leerkracht het nodig vindt om ouders in te lichten over de huiswerkattitude van het kind, gebeurt dit uiteraard.

Daarnaast komt er leerwerk bij zoals u gewend bent uit voorgaande jaren: voor geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en Engels. Een week van tevoren nemen de leerlingen de samenvattingen/werkbladen mee naar huis.

Boekenbeurt en spreekbeurt
Ook dit jaar is het de bedoeling dat de kinderen een boekenbeurt en spreekbeurt gaan houden. De boekenbeurten vinden plaats tussen de herfst- en de kerstvakantie. De spreekbeurten zullen pas in de tweede helft van dit jaar plaats gaan vinden.
Er wordt geen werkstuk meer gemaakt, maar in plaats daarvan krijgen de kinderen opdrachten voor creatief schrijven. Hierbij kunt u denken aan het schrijven van een krantenartikel, opstel, gedicht, samenvatting e.d. Dit doen we in de klas.

Voorlopig advies
Tijdens het rapportgesprek in februari krijgt u het voorlopig advies te horen. Dit wordt onder andere gebaseerd op toets resultaten, werkhouding, gedrag en omgang met huiswerk. De leerkrachten uit groep 7 bepalen samen met directeur en intern begeleider welk advies passend is.

Vragen
Heeft u vragen over uw kind of over andere zaken van groep 7 dan kunt u altijd mailen. Wanneer het weer mogelijk is, bent u ook na 14:00 uur welkom in de klas.

m.deruig@proceon.nl

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.