Dr. H. Bavinckschool

Groep 8

Algemene informatie groep 8

Dagprogramma
Na de eerste bel mogen de kinderen naar binnen. Ze hangen hun jas en tas aan de kapstok en komen de klas in. Kinderen die met de fiets komen kunnen hun sleutel in het sleutelbakje stoppen. De kinderen groeten de meester bij binnenkomst. Daarna gaan de kinderen op hun plek zitten en starten met stil lezen.
Op het bord kunnen de kinderen de dagplanning zien en zo weten ze wat we die dag gaan doen.
Een groot deel van de ochtend wordt gewerkt op Chromebooks. Zit zijn laptops waarop via het programma "Snappet" wordt gewerkt aan de vakken taal, rekenen, spelling, woordenschat en studievaardigheden.

Extra taken
Wanneer kinderen klaar zijn met de verplichte lesstof op Snappet, kunnen ze uit de extra taken kiezen. Deze staan beschreven op hun weekplanner. Voorbeelden hiervan zijn redactiesommen maken, werken in Rekentuin, Taalzee, Kien, spellingmapjes met extra werkbladen en het werken aan doelen. Dat laatste maakt de kinderen erg bewust van hun ontwikkeling. Ze noteren een doel met hun huidige score. Daarna maken ze 20 opgaven in dat doel. Daarna geeft Snappet een nieuwe score en kunnen de kinderen zien hoeveel ze gegroeid zijn.

(Begrijpend) Lezen
Elke ochtend wordt er in de groep begonnen met stillezen. De kinderen kunnen bij de bibliotheek boeken lenen. We werken dit jaar ook weer met de methode “Nieuwsbegrip”, waar teksten uit het nieuws centraal staan. Daar maken de kinderen vragen en opdrachten over.

Rekenen
We werken uit de methode "De wereld in getallen"
De instructie wordt gegeven aan de hand van Snappet op het digibord en de verwerking is op Snappet op de Chromebooks.

Spelling
Elke week worden er nieuwe woorden op Snappet aangeboden, maar er worden ook reeds bekende woorden herhaald en geoefend.
De kinderen hebben de woorden uit de verschillende categorieën mee naar huis gekregen. Hiermee kunnen ze leren voor de weekdictees.
In Snappet worden verschillende lessen aangeboden. Reguliere lessen, flitslessen en dictees. Ook wordt er wekelijks op papier verwerkt.
Ook staat werkwoordspelling wekelijks op het programma. Dit werkt net als de andere spellinglessen via Snappet.

Taal
We werken uit de methode “Taal Actief”. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taal verkennen.

Studievaardigheden
Eén keer per week werken we aan het vak studievaardigheden. De kinderen leren studieteksten te begrijpen, schema’s, tabellen en grafieken te lezen, kaartlezen met legenda’s, woorden opzoeken in een woordenboek, etc. Dit is afwisselend op de laptop of op papier met een boek en een werkboek.

Wereldoriëntatie
Wij werken met de methodes "Meander" (aardrijkskunde),  "Brandaan"(geschiedenis) en "Naut" (natuur).
Er staat veel waardevolle informatie in onze boeken en de filmpjes die bij deze methodes horen zijn erg mooi en duidelijk. Bij de lessen horen werkbladen. Die verwering op papier wisselt af tussen klassikaal, in tweetallen of individueel. Ook krijgen kinderen bij sommige lessen de opdracht om een toneelstukje of een muurkrant te maken om deze vervolgens aan de groep te presenteren.
Aan het eind van elk thema (4 per methode) krijgen de kinderen een toets. Daarvoor krijgen ze een samenvatting mee naar huis om te leren.

Gym
Elke week heeft de groep één keer gym en één keer extra buitenspelen. Bij mooi weer gaan we dan soms naar de speeltuin aan de Neuweg of naar de Oude Haven.
Wilt u uw kind zelf verantwoordelijk laten zijn voor het meenemen van de gymspullen naar school? Graag ook regelmatig wassen.
De gymles staat voor groep 8 gepland op vrijdagmiddag.
Extra buitenspelen heeft groep 8 op maandagmiddag.

Verkeer
De kinderen hebben in groep 7 het verkeersexamen niet hoeven te doen i.v.m. de coronamaatregelen. Dit jaar doen wij wel mee met het theoretisch en praktisch verkeersexamen, samen met de groepen 7.
De datum van het praktisch verkeersexamen is nog niet bekend. Zodra daar meer over bekend is, hoort u dat uiteraard. We gaan het met de school organiseren en hebben daarbij ouderhulp nodig. Ons advies is om de route goed te oefenen en regelmatig te fietsen, ook op drukke momenten.

Huiswerk
De kinderen krijgen in groep 8 dagelijks huiswerk mee naar huis. Dit schrijven ze in hun agenda op. Het huiswerkschema ziet er als volgt uit:
maandag = werkwoordspelling, dinsdag = Engels (vanaf de herfstvakantie), woensdag = moeilijke woordentoets (vanaf eind september), donderdag = rekenen, vrijdag = weekdictee.
Het huiswerk moet thuis gemaakt worden en op school wordt het getoetst of besproken. Het doel hiervan is leren plannen en verantwoordelijkheid krijgen voor het eigen leerproces.

Wanneer een kind het huiswerk niet mee heeft op de geplande datum, krijgt deze leerling een kruisje achter de naam. Na drie kruisjes spreekt de leerkracht het kind er op aan en krijgt het kind een extra huiswerkblad mee naar huis wat de volgende dag ingeleverd moet worden. Dit geldt ook voor zes kruisjes, negen kruisjes, etc. Wanneer de leerkracht het nodig vindt om ouders in te lichten over de huiswerkattitude van het kind, gebeurt dit uiteraard.
Daarnaast komt er leerwerk bij zoals u gewend bent uit voorgaande jaren: voor geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en Engels. Een week van tevoren nemen de leerlingen de samenvattingen/werkbladen mee naar huis.

Spreekbeurt
De spreekbeurten zullen pas in de tweede helft van dit jaar plaats gaan vinden. De spreekbeurten moeten gaan over een beroep of vakgebied en de kinderen moeten zorgen voor een gastspreker. Tegen die tijd wordt er meer informatie gegeven.

Adviesgesprekken
In de jaarplanning staat dat de adviesgesprekken in januari plaatsvinden, maar dat is niet handig i.v.m. de open dagen van de middelbare scholen. Daarom zullen de adviesgesprekken plaatsvinden op 7, 8 en 10 december. Tegen die tijd kan er via social schools ingeschreven worden.

Kinderpostzegelactie
Elk jaar doet groep 8 mee aan de Kinderpostzegelactie en dit jaar is het doel Geef een veilig thuis. We krijgen binnenkort meer informatie over hoe het precies in zijn werk gaat rekening houdend met de coronamaatregelen. De bedoeling is dat de kinderen van 23 tot 30 september langs de deuren gaan om materialen te verkopen voor het goede doel. Woensdag 23 september om 12.00 uur is de kick-off en daarom zijn de kinderen om 12.00 uur vrij om op pad te gaan. De klassen die het meeste geld voor het goede doel ophalen, winnen een schoolreis. In de laatste zes jaar heb ik vijf keer gewonnen, dus daar gaan wij nu weer voor.

Eindtoets
De eindtoets wordt in april gemaakt. De datum is nog niet bekend, omdat dat vanaf 1 december ingepland wordt. De kinderen maken een digitale eindtoets (DIA). Dit doen we al een aantal jaar in groep 8.
Op 3 november maken de kinderen een proeftoets. Deze toets is om de kinderen kennis te laten maken met de DIA toets en zij dit niet in april pas voor het eerst zien. De resultaten van deze toets gebruik ik in mijn lessenplan, om extra aandacht te besteden aan onderdelen waar onvoldoende op wordt gescoord.

Kamp
We gaan van 23 t/m 25 juni op kamp naar Stayokay in Soest. Tegen die tijd zal ik hier meer informatie over geven.

Vragen
Heeft u vragen over uw kind of over andere zaken van groep 8 dan kunt u altijd mailen. Wanneer het weer mogelijk is, bent u ook na 14:00 uur welkom in de klas.

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.