Dr. H. Bavinckschool

Groep 8b

Algemene informatie groep 8b

Dagprogramma
Na de eerste bel gaan de kinderen in de rij staan. De kinderen worden door de leerkracht opgehaald en gaan dan rustig naar binnen. Ze doen hun jas in hun luizentas en het eten en drinken gaat in de kast op de gang. Kinderen die met de fiets komen kunnen hun sleutel in het sleutelbakje stoppen. De kinderen geven de juf een hand bij binnenkomst. Daarna gaan de kinderen op hun plek zitten en starten met stil lezen.
Op het bord kunnen de kinderen de dagplanning zien en zo weten ze wat we die dag gaan doen.

De klassendienst deelt om 8.25 uur de tablets uit, waar een groot deel van de ochtend op gewerkt wordt. Op de tablets wordt via het programma "Snappet" gewerkt aan de vakken taal, rekenen, spelling, woordenschat en studievaardigheden.

Extra taken
Wanneer kinderen klaar zijn met de verplichte lesstof op Snappet, kunnen ze uit de extra taken kiezen. Deze staan beschreven op hun weekplanner. Voorbeelden hiervan zijn een leerzaam kaartspel, extra oefenen met automatiseren of woordenschat en BLOON.

(Begrijpend) Lezen
Elke ochtend wordt er in de groep begonnen met stillezen. De kinderen kunnen bij de bibliotheek boeken lenen.
We werken dit jaar ook weer met de methode “Nieuwsbegrip”, waar teksten uit het nieuws centraal staan Daar maken de kinderen vragen en opdrachten over. Voor leerlingen, die nog moeite hebben met lezen,  worden de teksten uitgeprint, zodat ze deze thuis alvast kunnen gaan lezen. Ook zal er af en toe begrijpend lezen mee naar huis gaan als huiswerk. Het gaat dan om een tekst met daarbij een aantal opdrachten.

Rekenen
We werken uit de methode "De wereld in getallen"
De instructie wordt meestal in een korte PowerPoint presentatie gegeven en is de combinatie van de leerstof uit het boek en de opdrachten in Snappet.

Spelling
Elke week worden er nieuwe woorden op Snappet aangeboden, maar er worden ook reeds bekende woorden herhaald en geoefend.
De kinderen krijgen de woorden uit de verschillende categorieën per blok mee naar huis thuis te oefenen.
In Snappet worden verschillende lessen aangeboden. Reguliere lessen, flitslessen en dictees. Ook wordt er wekelijks op papier verwerkt.

Taal
We werken uit de methode “Taal Actief”. in deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taal verkennen.

Studievaardigheden
De kinderen leren studieteksten te begrijpen, schema’s, tabellen en grafieken te lezen, kaartlezen met legenda’s, woorden opzoeken in een woordenboek, etc.

Wereldoriëntatie
Wij werken met de methodes "Meander" (aardrijkskunde),  "Brandaan"(geschiedenis) en "Naut" (natuur).
Er staat veel waardevolle informatie in onze boeken en de filmpjes die bij deze methodes horen zijn erg mooi en duidelijk. Bij de lessen horen werkbladen. Die verwering op papier wisselt af tussen klassikaal, in tweetallen of individueel. Ook krijgen kinderen bij sommige lessen de opdracht om een toneelstukje of een muurkrant te maken om deze vervolgens aan de groep te presenteren.
Aan het eind van elk thema (5 per methode) krijgen de kinderen een toets. Daarvoor krijgen ze een samenvatting mee naar huis om te leren.

Gym
Op dinsdagmiddag heeft groep 7 gym in de gymzaal en op donderdagmiddag heeft de groep extra buitenspelen. Bij mooi weer gaan we dan soms naar de speeltuin aan de Neuweg of naar de Oude Haven.
Wilt u uw kind zelf verantwoordelijk laten zijn voor het meenemen van de gymspullen naar school? Graag ook regelmatig wassen.

Verkeer
In april wordt het landelijk verkeersexamen afgenomen. Dit bestaat uit een theoretisch- en een praktisch deel. We zijn alle verkeersregels en afspraken aan het opfrissen met behulp van de Jeugd Verkeerskrant. De betekenis van de verkeersborden en voorrangsregels zijn belangrijke onderwerpen.
De datum van het praktisch verkeersexamen is nog niet bekend. Zodra daar meer over bekend is, hoort u dat uiteraard.

Huiswerk
De kinderen krijgen in groep 7 geregeld huiswerk mee naar huis.
Het is de bedoeling dat de kinderen dit in hun agenda opschrijven. Het huiswerk is ook terug te vinden op het rechter whiteboard in de klas.

Boekenbeurt en spreekbeurt
Ook dit jaar is het de bedoeling dat de kinderen een boekenbeurt en spreekbeurt gaan houden. De boekenbeurten vinden plaats tussen de herfst- en de kerstvakantie. De spreekbeurten zullen pas in de tweede helft van dit jaar plaats gaan vinden. Er wordt geen werkstuk meer gemaakt, maar in plaats daarvan krijgen de kinderen opdrachten voor creatief schrijven. Hierbij kunt u denken aan het schrijven van een krantenartikel, opstel, gedicht, samenvatting e.d.

Vragen
Heeft u vragen over uw kind of over andere zaken van groep 7 dan
kunt u altijd om 14.15 uur even binnen komen lopen!

Vriendelijke groet,

Juf Melissa

m.deruig@proceon.nl

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.