Dr. H. Bavinckschool

Medezeggenschapsraad

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten 3 gekozen ouders en 3 personeelsleden. De ouders worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het reglement medezeggenschapsraad Stichting Proceon.

In het kort komt het er op neer dat de leden van de MR meedenken met de beleidsmakers van de school. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen zelfs instemmingsrecht. Wanneer deze instemming niet wordt verleend, zal de directie de plannen moeten aanpassen. Het is dus van groot belang dat de mensen van de MR goede contacten onderhouden met hun achterban, alle ouders en alle personeelsleden. Op de Bavinckschool maakt de MR voor informatie vanuit de ouders gebruik van de klankbordgroep.

E-mailadres MR: mrbavinck@bavinck.proceon.nl Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken  of mrbavinck@proceon.nl...Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

In de MR van onze school worden de ouders vertegenwoordigd door:

- Jeroen van Grondelle, vader van Hidde (groep 8), Marit (groep 4) en Mats (groep 2).
- Cas van der Horst, vader van Warre (groep 5) en Mels (groep 8).
- Michel Lugt, vader van Eline (groep 7) en Hanna (groep 3). 

De personeelsgeleding van de MR wordt vertegenwoordigd door:

- Daniël van Halsema
- Miranda Meijer
- Melissa de Ruig

 

 

Notulen MR Vergadering 7 juni 2017

Aanwezig:  Jeroen van Grondelle, Willemien Trommel, Claudia Eeken, Miranda Meijer, Daniel van Halsema, Cas van der Horst en Michiel Lugt (notulen)

1 Opening  - Jeroen

2 Notulen 12 april 2017

 • Toegevoegd wordt dat met de formatie 2017/2018 op 12 april ook mee is ingestemd door de leraren delegatie in de MR
 • Notulen vastgesteld

3  Update Directie

4 School ondersteunings profiel (SOP) 2016/2017

 • Toelichting Willemien: SOP moet je hebben. Is voor nieuwe ouders. Gaat om de zorg die we kunnen bieden in de zin van speciale ondersteuning, bijv. bij autisme, adhd. Het is niet haalbaar om alle vinkjes aan te tikken, er staat ook in omschreven wat de Bavinck niet kan beiden.
 • Inbreng ouders:
  • Geef in inleiding duidelijk weer voor welke kinderen het bedoeld is.
  • Wat is de norm voor niet-Nederlandse taal? 'Basisarrangement' klinkt als dat het weinig/minimaal is, maar is hoogst haalbare. Willemien zal dit verduidelijken.  
  • Van de ijkpunten is niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Willemien zoekt uit.
  • Het SOP als zodanig is ok. Wel zien we graag dat in het Jaarplan 2017/2018 ingegaan wordt op effecten van het schoolbeleid.
 • De MR stemt in met het SOP

5 Jaarplan 2017/2018 - eerste concept

 • Toelichting Willemien: meer aandacht komend jaar voor spelling en technisch lezen, want daar wordt te laag gescoord obv eigen normen. Proceon normen halen we allemaal. Gezien onze populatie moeten we beter kunnen.
 • Daniël licht kanjertraining toe. Opgefrist bij alle leraren.
 • Besproken is dat keuzes voorafgegaan zouden moeten worden door analyse: waarom deze keuzes. Het is score per groep.
 • Inbreng ouders:
  • ontbrekend is BBC plan. Er zijn ouders die zich zorgen maken over de grote hoeveelheid huiswerk in de BBC.
  • het zou goed zijn in het jaarplan te sturen op effecten, evaluatie. Neem dit per punt op. Willemien: die evaluaties zijn er al, ook onderling in de klas. Gaan we ook met BBC doen.
  • er is veel te winnen wanneer meer gestuurd wordt op ouder-participatie. Maak beleid bekend. Willemien geeft aan dat ouders die mee willen praten altijd welkom zijn bij haar.
  • gebruik format vorig jaar
 • Conclusie is dat het jaarplan opnieuw geagendeerd wordt voor de MR voor het einde van dit schooljaar.

6 Schoolgids 2017/2018

 • Plusklas en BBC wordt plusklas (BBC)
 • MR wordt opgenomen met leden plus foto
 • MR stemt in met de schoolgids 2017/2018

7 Jaarkalender 2017/2018

 • MR vergaderingen inplannen
 • Verzoek van ouders om studiedagen te spreiden over de weekdagen, als het kan niet teveel op begin vd week
 • MR neemt de jaarkalender 17/18 ter kennisgeving aan

8 Wat verder ter tafel komt

 • Daniël: DIA toets hoger dan gemiddeld gescoord (VWO, HAVO er ver boven). Aanpak met maatwerk, kinderen bijgespijkerd op vakken. Een heel mooi resultaat!

9 Afsluiting & datum volgende vergadering      

 • Datum volgende vergadering: Jeroen en Willemien stellen samen een nieuwe datum vast voor het einde van het schooljaar, afhankelijk van wanneer de nieuwe versie van het jaarplan 17/18 gereed is. 

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.