Dr. H. Bavinckschool

Medezeggenschapsraad

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten 3 gekozen ouders en 3 personeelsleden. De ouders worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het reglement medezeggenschapsraad Stichting Proceon.

In het kort komt het er op neer dat de leden van de MR meedenken met de beleidsmakers van de school. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen zelfs instemmingsrecht. Wanneer deze instemming niet wordt verleend, zal de directie de plannen moeten aanpassen. Het is dus van groot belang dat de mensen van de MR goede contacten onderhouden met hun achterban, alle ouders en alle personeelsleden. Op de Bavinckschool maakt de MR voor informatie vanuit de ouders gebruik van de klankbordgroep.

E-mailadres MR: mrbavinck@bavinck.proceon.nl Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken  of mrbavinck@proceon.nl...Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

In de MR van onze school worden de ouders vertegenwoordigd door:

- Jeroen van Grondelle, vader van Hidde (groep 8), Marit (groep 4) en Mats (groep 2).
- Cas van der Horst, vader van Warre (groep 5) en Mels (groep 8).
- Michel Lugt, vader van Eline (groep 7) en Hanna (groep 3). 

De personeelsgeleding van de MR wordt vertegenwoordigd door:

- Daniël van Halsema
- Miranda Meijer
- Melissa de Ruig


Verslag MR-vergadering         Woensdag 17 januari 2018

 

Aanwezig: Willemien Trommel, Hesther Sterk, Daniël van Halsema, Miranda Meijer, Jeroen van Grondelle, Cas van der Horst, Michiel Lugt, Melissa de Ruig (notulist)
Locatie: Bavinck, lerarenkamer

ACTIE PUNTEN                   

 • Michiel en Melissa zorgen voor een stukje in het Bavincknieuws.
 • Willemien en Hesther kijken naar een manier waarop hoe wij omgaan met zorg gedeeld kan worden met ouders. Eventueel stukje in het Bavincknieuws en plaatsing op de website.

 

1 Opening

 • Geen bijzonderheden

 

2 Notulen 22 november 2017

 • Notulen vastgesteld

 

3 Update directie

Spelling en technisch lezen loopt. Miranda heeft in de bovenbouw spellinglessen geobserveerd.

Op het gebied van Engels is het team druk geweest op de studiedag. Bezig met paspoort. Werkgroep gaat daarmee aan de slag.

Beter presterende leerlingen. Subsidieaanvraag afgewezen. Achterhalen wat de reden daarvan is en dan opnieuw proberen.

Kinderen van het Gemeentelijk Gymnasium filosoferen met kinderen op de Bavinckschool.

Juf Mariëlle is goed gestart in de instroomgroep. Tot de voorjaarsvakantie vier ochtenden, daarna vier hele dagen.

Voor juf Miranda nog geen vervanging. Wordt wel gekeken naar een eventuele Lio-student.

Juf Ellen is gestart in groep 8. Tot nu toe tevreden.

 

4 Passend onderwijs

Hesther licht toe:

 • We werken volgens de HWG-cyclus.

Niveau 1 > zorg op groepsniveau

Fase 1: gegevens verzamelen > vanuit observaties, toetsing, etc. Vervolgens worden de doelen voor de komende periode bepaald.

Fase 2: begrijpen en analyseren > benoemen van de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Dit wordt verwerkt in het PDGO en eventueel OPP's.

Fase 3: plannen > kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren in groepsplannen.

Fase 4: realiseren > uitvoeren van de plannen.

 

 • Zorgleerlingen.

Wat is een zorgleerling? Leerlingen die meer nodig hebben dan het reguliere aanbod. Leerachterstand, leervoorsprong, leerlingen met onvoldoende vaardigheidsgroei. Leerlingen met een OPP/MDO. Leerlingen met 'etiket', opvallende werkhouding of soc-emo problemen.

 • Niveau 2: zorg op schoolniveau.

A. Leerlingbesprekingen

B. Groepsbesprekingen

C. Bespreking IB/SWV

D. ZAT overleg

E. Bespreking met externe betrokken instanties

 

 • Niveau 3: zorg op bovenschools niveau

Als iets de basisondersteuning overstijgt, kloppen we aan bij het samenwerkingsverband. Dan wordt er een MDO opgestart.

 

 • Er wordt gesproken over wat alle administratie met zich meebrengt en wat het doel daarvan is.

Cyclus o.i.d. plaatsen zodat ouders op de hoogte zijn.

Stukje in het Bavincknieuws van Hesther.

Willemien en Hesther zorgen voor een overzicht. Oudergeleding checkt dit.

 

5 Financiën

 • Huidige penningmeester heeft alles op orde gemaakt.

Kas wordt gecontroleerd door nieuwe penningmeester.

AC heeft voldoende reserves.

 

6 Ongelukken op het klimrek

 • Michiel is benieuwd naar of er beleid op is/over na is gedacht.

Alle speeltoestellen zijn goed gekeurd.

Klimrek is een poosje terug al verlaagd.

We kunnen kijken naar of het bepaalde groepen zijn waar de meeste ongelukken gebeuren.

Het team vindt dat er erg leuk gespeeld wordt met het klimrek.

We houden de ongelukken bij en alles wordt gekeurd. Dit is geruststellend.

 

7 Rondvraag

 • Cas à fijne werkwijze wanneer iemand (in dit geval Hesther) iets inbrengt.
 • Michiel à brochure ruimte in regels. Is dit gelezen?

Wij kijken kritisch naar wat nodig is. We proberen geen overbodige administratie bij te houden. We maken daarin weloverwogen keuzes.

 

8 Afsluiting

 • Volgende vergaderdatum: 7 maart 2018. Willemien zorgt voor taart.

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.