Dr. H. Bavinckschool

Privacy Statement

Wie verwerkt persoonsgegevens

Bavinckschool Hilversum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Bavinckschool Hilversum internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de Bavinckschool Hilversum internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Bavinckschool Hilversum internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Bavinckschool Hilversum ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

Bavinckschool Hilversum zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met Bavinckschool Hilversum , een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Bavinckschool Hilversum internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Bavinckschool Hilversum verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de Bavinckschool Hilversum internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de Bavinckschool Hilversum internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Bavinckschool Hilversum, al dan niet via de Bavinckschool Hilversum internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Bavinckschool Hilversum internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Bavinckschool Hilversum uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Bavinckschool Hilversum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Bavinckschool Hilversum internetsite bent. Bavinckschool Hilversum gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de Bavinckschool Hilversum internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Bavinckschool Hilversum kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de Bavinckschool Hilversum internetsite.

De Bavinckschool Hilversum internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Bavinckschool Hilversum internetsite. Bavinckschool Hilversum houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Bavinckschool Hilversum internetsite.

Beveiliging

Bavinckschool Hilversum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Bavinckschool Hilversum toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Bavinckschool Hilversum kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Bavinckschool Hilversum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Bavinckschool Hilversum raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Bavinckschool Hilversum Internetsite, kunt u contact opnemen via bavinck@proceon.nl

Agenda

Nog geen items beschikbaar

Bavinckschool Hilversum

Bosdrift 21
1214 JS Hilversum
t: 035 624 60 52
e: bavinck@proceon.nl

Terug naar boven

De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw aan de Bosdrift 21 te Hilversum. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek.